5 ECTS credits
125 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1021692BNR voor alle studenten in het 2e semester met een verdiepend bachelor niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Inschrijving voor Elektrotechniek is mogelijk indien men ingeschreven is(dit geldt voor studenten BA/MA fysica en sterrenkunde) of geslaagd is (dit geldt voor studenten BA ingenieurswetenschappen, alle afstudeerrichtingen) voor Golven en elektromagnetisme. Studenten BA ingenieurswetenschappen moeten eveneens ingeschreven of geslaagd zijn voor Toegepaste elektriciteit en voor 2 v.d. 4 technologieprojecten, waaronder ten minste het technologieproject met dezelfde specialisatie als de afstudeerrichting waarvoor zij ingeschreven zijn.
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen
Verantwoordelijke vakgroep
Industriële ingenieurswetenschappen
Onderwijsteam
Peter VAN DEN BOSSCHE (titularis)
Onderdelen en contacturen
30 contacturen Hoorcollege
24 contacturen Werkvormen en Praktische Oef.
Inhoud

"Elektrotechniek" behandelt aspecten van elektrische netwerken en energieomzetting:

    • Overzicht van eleltromagnetische wetten en wisselstroomtheorie

    • Driefasige systemen en hun eigenschappen.

    • Magnetische kringen

    • Elektromagnetische energieomzetting met behulp van transformatoren:

        ◦ Werkingsprincipe van de transformator - de ideale transformator

        ◦ Elementen van de werkelijke transformator – het equivalent schema

        ◦ De driefasige transformator

        ◦ De bijzondere transformatoren

    • De stroomkwaliteit en de harmonischen

    • Het opwekken van wisselspanning

    • Inleidende begrippen over elektrische motoren (gelijkstroom en wisselstroom)

    • Elektrische installaties:

        ◦ Normalisatie en regelgeving

        ◦ Productie en verdeling van elektriciteit

        ◦ Verdeelnetten

        ◦ Aardingsinstallatie

        ◦ De keuze en uitvoeringsvormen van elektrisch materiaal

        ◦ Bedrijfsstroom en kortsluitstroom

        ◦ Leidingen en beveiligingstoestellen

        ◦ Beveiliging tegen overstroom

        ◦ Beveiliging tegen rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking

        ◦ Inleiding tot de verlichtingstechniek

 

Studiemateriaal
Praktisch cursusmateriaal (Aanbevolen) : AREI, IEC normen van de reeks 64, NEN 1010.
Cursustekst (Vereist) : Inleiding tot de elektrotechniek, Elektrotechniek, Van den Bossche - Deconinck - Magetto, VUB, 2220170004938, 2018
Cursustekst (Vereist) : Inleiding tot de elektrotechniek, Elektrische installaties, Van den Bossche - Deconinck - Magetto, VUB, 2220170004921, 2018
Bijkomende info

In opbouw.

 

Leerresultaten

Algemene competenties

-doelstellingen:

Basisopleiding geven betreffende elektrotechniek (wisselstroom, driefasige systemen), elektrische toestellen (magnetische kringen, transformatoren en draaiende machines), laagspanningsinstallaties en de begrippen gebonden aan elektrische energiedistributie en -aanwending.

Een beperkt overzicht krijgen van de vereisten waaraan veilige en bedrijfszekere elektrische laagspanningsinstallaties en toestellen moeten voldoen.  Er wordt uiteengezet hoe de verschillende elektrische toestellen en machines (transformatoren, motoren, leidingen, ...) samengebouwd worden tot een installatie.  Het accent wordt gelegd op de technische achtergrond waarop de geldende normen en reglementeringen gesteund zijn.

-eindtermen en examenvereisten:

De studenten moeten een basiskennis hebben over fundamentele begrippen noodzakelijk om als niet gespecialiseerd ingenieur elektrische toestellen en installaties te kunnen gebruiken. Bovendien moeten ze voldoende kennis hebben van de basisbegrippen om theoretische aspecten te behandelen en om eenvoudige praktische, elektrotechnische problemen op te lossen (vb een toestel installeren, een spoel ontwerpen, cosÖ-compensatie).

De studenten moeten een idee hebben van de samenstellende delen van een elektrische installatie die voldoet aan de nodige veiligheidsvereisten.

Deze cursus draagt bij tot volgende leerresultaten van de Bachelor in de Ingenieurswetenschappen:

De Bachelor in de Ingenieurswetenschappen heeft een brede fundamentele kennis en begrip van

1. de wetenschappelijke principes en de methodologie van de exacte wetenschappen met inbegrip van de specificiteit van hun toepassingen in de ingenieurswetenschappen;
3. geïntegreerde ontwerpmethoden die inspelen op de behoeften van de gebruikers met de mogelijkheid om kennis en begrippen van andere technische disciplines toe te passen en te integreren in de eigen specialisatie;

De Bachelor in de Ingenieurswetenschappen kan

8. binnen een voortdurend veranderende samenleving en industriële context, in een multidisciplinaire omgeving een horizontale verbreding en verticale verdieping van de discipline bewerkstelligen;
9. informatie van de technische literatuur en andere informatiebronnen aanwenden en evalueren;

De Bachelor in Ingenieurswetenschappen heeft

18. de middelen verworven voor het verzamelen van kennis gericht naar het levenslang leren.
19. De Bachelor in Engineering Sciences heeft een meer geavanceerde fundamentele kennis en begrip van elektronica en informatie technologie van de component  tot het systeem niveau en kan deze kennis toepassen om elementaire ingenieursvragen op te lossen.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Schriftelijk bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Schriftelijk examen theo & oef met een wegingsfactor 1 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

1e en 2e zit: schriftelijk examen 100% (theorie en oefeningen)

 

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek
Bachelor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde
Bachelor in de ingenieurswetenschappen: chemie en materialen
Bachelor in de ingenieurswetenschappen: elektronica en informatietechnologie
Bachelor in de ingenieurswetenschappen: verkort traject chemie en materialen na vooropleiding chemie
Bachelor in de ingenieurswetenschappen: verkort traject chemie en materialen na vooropleiding bio-ingenieur
Bachelor in de ingenieurswetenschappen: verkort traject werktuigkunde-elektrotechniek na vooropleiding fysica