5 ECTS credits
140 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1018547ANR voor alle studenten in het 1e semester met een inleidend bachelor niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen
Verantwoordelijke vakgroep
Industriële ingenieurswetenschappen
Onderwijsteam
Peter VAN DEN BOSSCHE (titularis)
Tom TURCKSIN
Luc VERCAMMEN
Onderdelen en contacturen
26 contacturen Hoorcollege
26 contacturen Werkvormen en Praktische Oef.
Inhoud
Hoorcollege:
"Elektriciteit-1" heeft betrekking op de gelijkstroomnetwerken en de elektrostatica.
 • Ideale en werkelijke elektrische elementen worden gedefinieerd, met hun vermogens en de uitgewisselde energieën.  
 • De verschillende oplossingsmethoden voor gelijkstroomnetwerken krijgen veel aandacht. 
 • De krachtwerking tussen puntladingen en geladen lichamen
 • Het elektrisch veld en zijn eigenschappen.
 • De elektrostatische energieopslag in de condensatoren
 • Het begrip capaciteit en het op- en ontlaadgedrag van de condensator.


Werkcollege en practicum:
In het werkcollege lossen de studenten onder begeleiding vraagstukken op die een directe toepassing zijn van de in het hoorcollege aangeleerde begrippen en methoden.

De practica zijn gericht op elektrische uitvoeringstechnieken en elektrische basisschakelingen.
De laboratoriumproeven, die door de studenten op voorhand moeten worden voorbereid en zelfstandig worden uitgevoerd, sluiten aan bij de theoretische cursus.


Alvorens de practica aan te vatten, worden de studenten op de hoogte gebracht van de gevaren van de elektriciteit, waarna zij het statuut van gewaarschuwd persoon (BA4) verkrijgen na afleggen van een test.
Practica die gebruik maken van netspanning mogen slechts worden aangevat indien de student houder is van het BA4 attest geldig voor het academiejaar.

Studiemateriaal
Handboek (Vereist) : Natuurkunde: deel 2 + masteringphysics, Elektriciteit, magnetisme, optica en moderne fysica, D. C. Giancoli, 4de, Pearson Education Benelux, 9781447980247, 2014
Cursustekst (Vereist) : Elektriciteit-1, Nota's bij het prakticum, L. Vercammen, VUB, 2220170000626, 2015
Cursustekst (Vereist) : Elektriciteit-1, BA4: Gewaarschuwd voor de gevaren van de elektriciteit, P. Van den Bossche, VUB, 2220170004105, 2017
Handboek (Aanbevolen) : Basic Electricity, US Bureau of Naval Personnel,, 2de, Dover Publications Inc., 9780486209739, 1970
Handboek (Aanbevolen) : Contemporary Electric Circuits, Insights and Analysis, R.A. Strangeway, O.G. Petersen, J.D. Gassert en R.J. Lokken, 2de, Pearson Prentice Hall, 9780131115286, 2006
Handboek (Aanbevolen) : Basic Electricity, M. Gussow, 2de, Mcgraw Schaum outlineseries, 9780071635288, 2009
Handboek (Aanbevolen) : Laagspanningsinstallaties: technologie en ontwerp, Lemcko, 9789081549837, 2015
Cursustekst (Vereist) : Elektriciteit 1: deel 1, P. Van den Bossche, VUB, 2220170000596, 2014
Cursustekst (Vereist) : Elektriciteit-1, Nota's bij het werkcollege, P. Van den Bossche, VUB, 2220170000619, 2015
Bijkomende info

Omschrijving begeleiding: na de les, na afspraak of via e-mail. Tijdens wekelijks studiebegeleidingsmoment over de middag (data worden ad valvas bekend gemaakt bij het begin van het academiejaar). 

Deelname aan werkcolleges en practica is verplichtend.

Practica die gebruik maken van netspanning mogen slechts worden aangevat indien de student houder is van het BA4 attest geldig voor het academiejaar.

 

Leerresultaten

Leerresultaten

 • BaLO_1 Diepgaande, toepassingsgerichte kennis, inzicht en praktische vaardigheden hebben met betrekking tot wiskunde en de natuurwetenschappen met het oog op ingenieurstoepassingen.
 • BaLO_2 Toepassingsgerichte kennis, inzicht en vaardigheden hebben op het gebied van de ingenieurswetenschappen en ingenieurstechnieken.
 • BaLO_3 Vanuit inzicht in de basistheorie en -methoden voor het schematiseren en modelleren van processen of systemen ingenieurstechnische problemen oplossen.
 • BaLO_5 Doelgericht wetenschappelijke en technische informatie opzoeken, evalueren en verwerken, en er correct naar refereren.
 • BaLO_6 Uitgaande van het verworven inzicht, onderzoek-, ontwerp- en oplossingsmethoden selecteren, adequaat toepassen en de resultaten ervan wetenschappelijk en doelmatig verwerken.
 • BaLO_9 Blijk geven van een ingenieursattitude: aandacht voor planning en technische, economische en maatschappelijke randvoorwaarden en voor bedrijfskundige implicaties, inschatting van risicoís en haalbaarheid van de voorgestelde benadering of oplossing, gerichtheid op resultaat en het bereiken van effectieve oplossingen, innovatief denken.
 • BaLO_10 Wetenschappelijke en discipline-eigen terminologie correct hanteren in de voor de opleiding relevante talen.
 • BaLO_13 Ethisch en maatschappelijk verantwoord handelen met aandacht voor technische, economische, humane en duurzaamheidsaspecten.

 

Doelstellingen

D1: begrijpt het gedrag van gelijkstroomkringen, en kan schakelingen met verschillende technieken benaderen en oplossen (BaLO 1, 2, 3)
D2: heeft inzicht in de onderlinge wisselwerking van elektrische ladingen en elektrische velden (BaLO 1, 2, 3)
D3: heeft inzicht de gevaren van de elektriciteit en over de elektrische risico's verbonden aan het werken met en meten op sterkstroomkringen  (BaLO 13)
D4: interpreteert de metingen en rapporteert op correcte wijze (BaLO 5, 6, 9, 13)
 
AD1: redeneert en handelt gestructureerd en systematisch (BaLO 9)
AD2: communiceert bevattelijk en gestructureerd in het Nederlands (BaLO 10)
AD3: ontwikkelt een professionele attitude (BaLO 9, 10, 13)
 

 

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Andere bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Examen Andere met een wegingsfactor 100 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

  Toelichting: Examenmoment 1ste zittijd:
  Buiten de examenweken: proefexamen: schriftelijk examen: 20% of 0% (indien respektievelijk geslaagd of niet voor het proefexamen)
  Hoorcollege en werkcollege: schriftelijk examen: 55% of 75% (indien respektievelijk geslaagd of niet voor het proefexamen) (niet overgedragen naar 2de zittijd)
  Practicum:
  - permanente evaluatie - verslagen: 20% (onmiddellijk overgedragen naar 2de zit)
  - test BA4: 5% (onmiddellijk overgedragen naar 2de zit)
  Examenmoment 2de zittijd:
  Hoorcollege en werkcollege: schriftelijk examen: 75%
  Practicum:
  - verslagen: 20% (onmiddellijk overgedragen uit 1ste zit)
  - test BA4: 5% (onmiddellijk overgedragen uit 1ste zit)

  De practica mogen slechts worden aangevat indien de student houder is van het BA4 attest geldig voor het academiejaar.
  Indien bij de voorbereiding, de uitvoering, of het maken van het verslag van een practicum het laboreglement niet nageleefd wordt, kan dit resulteren in een nul voor het betreffende practicum.

Aanvullende info mbt evaluatie
Een ongewettigde afwezigheid van meer dan 25 % op de oefeningensessies geeft aanleiding tot een weigering tot deelname aan het oefeningenexamen en geeft aanleiding tot een afwezigheidsscore voor het betreffende examen. De sanctie wordt overgedragen naar tweede zittijd.

Een ongewettigde afwezigheid van meer dan 25 % op de practicumsessies geeft aanleiding tot een afwezigheidsscore voor het practicum. De sancties genomen voor de eerste zittijd worden overgedragen naar de tweede zittijd.

In de 6de of 7de week van het academiejaar wordt een proefexamen gehouden over een gedeelte van de leerstof. De precieze leerstof die gekend moet zijn wordt meegedeeld via het elektronisch leerplatform. Het proefexamen is qua stijl en niveau analoog aan het examen van januari en omvat zowel de theorie als de oefeningen. Je bent geslaagd als je in totaal minstens 10/20 behaalt . Het proefexamen telt voor 20% van de totaalpunten voor elektriciteit-1 mee indien je geslaagd bent en dan valt die leerstof weg voor het examen van januari. Indien je niet geslaagd bent tellen de punten niet mee, je dient dan wel de volledige leerstof te kennen voor het examen van januari. Bij een eventuele tweede examenkans dien je de volledige leerstof te kennen, onafhankelijk van je resultaat op het proefexamen.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de industriële wetenschappen: Startplan
Bachelor in de industriële wetenschappen: verkort traject elektronica-ICT na vooropleiding prof. bachelor toegepaste informatica
Schakelprogramma Master of Science in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT: Traject na voorlopleiding Prof. Bachelor toegepaste Informatica