Faculty of Engineering

Admission Requirements

Enrolling for this study plan is possible after having obtained one of the following degrees:

ASO
BSO
KSO
TSO

Overview of the study plan

Het modeltraject Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting Elektronica en informatietechnologie, profiel Computerwetenschappen, omvat 180 SP waarvan 60 SP in jaar 1, 60 SP in jaar 2 en 60 SP in jaar 3:
- Jaar 1 van het voltijds modeltraject BA IR: 57 SP verplichte studiedelen en 3 SP keuzestudiedelen
- Jaar 2 van het voltijds modeltraject BA IR: 57 SP verplichte studiedelen en 3 SP keuzestudiedelen
- Jaar 3 van het voltijds modeltraject BA IR – EIT Profiel Computerwetenschappen: 60 SP verplichte studiedelen.
De eerste 120 SP zijn gemeenschappelijk voor alle studenten van het voltijds modeltraject Bachelor in de ingenieurswetenschappen ('Jaar 1 van het voltijds modeltraject BA IR - verplichte studiedelen', 'Jaar 2 van het voltijds modeltraject BA IR - verplichte studiedelen' en 'Jaar 1 en Jaar 2 van het voltijds modeltraject BA IR - keuzestudiedelen'). De daaropvolgende 60 SP zijn specifiek voor de afstudeerrichting Elektronica en informatietechnologie, profiel Computerwetenschappen ('Jaar 3 van het voltijds modeltraject BA IR – EIT Computerwetenschappen). Alle modules en de daarin ondergebrachte studiedelen moeten door de student succesvol voltooid worden om het diploma te kunnen behalen. De student dient hierbij de gestelde inschrijvingsvereisten te respecteren. Binnen elke module zijn inleidende en/of verdiepende studiedelen opgenomen. Vanuit de opleidingsraad wordt de student ten sterkste aangeraden het modeltraject te volgen (eerst alle studiedelen van jaar 1 van het voltijds modeltraject, dan deze van jaar 2 en ten slotte deze van jaar 3) en de studiedelen op te nemen in een volgorde die rekening houdt met het niveau: eerst inleidende studiedelen, dan verdiepende. Enkel voor het modeltraject kan een uurrooster zonder overlappingen gegarandeerd worden. Behoudens bijzondere omstandigheden is het bij een eerste inschrijving in de bacheloropleiding niet toegelaten reeds in te schrijven voor studiedelen uit de module 'Jaar 3 van het voltijds modeltraject' (zie inschrijvingsvereisten 'Jaar 3 van het voltijds modeltraject BA IR – EIT Computerwetenschappen).


Jaar 1 van het voltijds modeltraject BA IR - Verplichte studiedelen

Deze module omvat 57 SP verplichte inleidende studiedelen die behoren tot het eerste jaar van het voltijds modeltraject (Bachelor 1). Via deze module verwerft de student naast de onmisbare basiswiskunde voor ingenieurswetenschappen en natuurwetenschappen (chemie, fysica en mechanica) als basis voor technologie, ook essentiële ingenieursvaardigheden.

From the courses listed below, students must obtain 57 ECTS credits.

5ECTS credits - Engineering Skills
6ECTS credits - Linear Algebra
14ECTS credits - Analysis and an Introduction to Mathematical Software
9ECTS credits - Chemistry: Matter Structure and Conversions
7ECTS credits - Mechanics
9ECTS credits - Waves and Electromagnetism
7ECTS credits - Informatics

Back to top


Jaar 2 van het voltijds modeltraject BA IR - Verplichte studiedelen

Deze module omvat 57 SP verplichte inleidende en verdiepende studiedelen (submodules: Verdieping in wiskunde, natuurwetenschappen en ingenieursvaardigheden (45 SP) en Technologieprojecten in opleidingsateliers (12 SP)), die behoren tot het tweede jaar van het voltijds modeltraject. Deze module is vooral gericht op een verdieping in de wiskunde, natuurwetenschappen en ingenieursvaardigheden, in het bijzonder door middel van technologieprojecten in opleidingsateliers.

Verdieping in wiskunde, natuurwetenschappen en ingenieursvaardigheden

Volgende 9 verdiepende studiedelen, gericht op een verdieping in de wiskunde, de natuurwetenschappen en de ingenieursvaardigheden, moeten succesvol voltooid worden. Ze behoren tot het tweede jaar van het voltijds modeltraject (Bachelor 2).

From the courses listed below, students must obtain 45 ECTS credits.

5ECTS credits - Complex Analysis
6ECTS credits - Mechanics and CAD
5ECTS credits - Thermodynamics
7ECTS credits - Basic Electricity
5ECTS credits - Solid State Physics and Electromagnetism
5ECTS credits - Numerical Algorithms
4ECTS credits - Materials Science
5ECTS credits - Mechanics of Solid Materials, Fluids and Constructions
3ECTS credits - Applied Statistics

Technologieprojecten in opleidingsateliers

Volgende 4 verdiepende technologieprojecten moeten succesvol voltooid worden. Ze behoren tot het tweede jaar van voltijds modeltraject (Bachelor 2). Deze studiedelen gelden als voorwaarde om in te schrijven voor studiedelen uit de afstudeerrichtingsmodule 'Jaar 3 van het voltijds modeltraject'.

From the courses listed below, students must obtain 12 ECTS credits.

3ECTS credits - Structures
3ECTS credits - Information and Communication Technology
3ECTS credits - Environmental Technology and Selection of Materials
3ECTS credits - Design Project Mechanical and Electromechanical Engineering

Back to top


Jaar 1 en Jaar 2 van het voltijds modeltraject BA IR - Keuzestudiedelen

In het eerste en in het tweede jaar van het voltijds modeltraject (Bachelor 1 en Bachelor 2) moet ook telkens één keuzestudiedeel (3 SP) succesvol voltooid worden.
Deze module omvat de keuzestudiedelen voor elk van deze bachelorjaren.
Voor de beide taalstudiedelen moet de student een instaptest afleggen om haar/zijn startniveau te bepalen. Beschikt de student op basis van de instaptest over een te hoog of een te laag startniveau, dan krijgt de student geen toelating om zich voor het taalstudiedeel in te schrijven. Studenten met een te hoog instapniveau voor het taalstudiedeel 'Algemene taalkennis Engels II' kunnen toegelaten worden tot het taalstudiedeel 'Algemene taalkennis Engels III'.

To complete this module, students must obtain 6 ECTS credits.

Jaar 1 van het voltijds modeltraject BA IR - Keuze

De student moet één van deze keuzestudiedelen (3 ECTS) succesvol voltooien in het eerste jaar van het voltijds modeltraject (Bachelor 1).
Via ‘Milieuaspecten van het ingenieursberoep’ verwerft de student inzicht in de milieuproblematiek. Dit studiedeel kan uitsluitend als onderdeel van Bachelor 1 gekozen worden.
Via de taalstudiedelen kan de student haar/zijn taalkennis Engels bijschaven, als voorbereiding op Engelstalige studiedelen en Engelstalige masteropleidingen. 'Algemene taalkennis Engels II' is Engels niveau B2; 'Algemene taalkennis Engels III' is Engels ERK niveau C1. De student heeft ook de mogelijkheid om een van deze taalstudiedelen pas te kiezen in het tweede jaar van het modeltraject (Bachelor 2).

From the courses listed below, students must obtain 3 ECTS credits.

3ECTS credits - Environmental Aspects of Engineering
3ECTS credits - General Knowledge English Language II

Jaar 2 van het voltijds modeltraject BA IR - Keuze

De student moet één van deze keuzestudiedelen (3 ECTS) succesvol voltooien in het tweede jaar van het voltijds modeltraject (Bachelor 2).
Via ‘Economie en bedrijfsleven’ verwerft de student inzicht in de huidige staat van de economie, haar micro- en macro-economische concepten en de interpretatie ervan vanuit het standpunt van het bedrijfsleven. 'Economie en bedrijfsleven' is een prerequisite om zich later, in de masteropleiding, te kunnen inschrijven voor keuzestudiedelen m.b.t. Ondernemerschap/Entrepreneurship.
Via de taalstudiedelen kan de student haar/zijn taalkennis Engels bijschaven, als voorbereiding op Engelstalige studiedelen en Engelstalige masteropleidingen. 'Algemene taalkennis Engels II' is Engels niveau B2; 'Algemene taalkennis Engels III' is Engels ERK niveau C1.
Via het inter- en transdisciplinair keuzestudiedeel 'Redelijk eigenzinnig. Kritische reflecties over mens en maatschappij' leert de student o.a. verschillende stellingnames in een aantal wetenschappelijke debatten rond een actueel thema en de ontwikkelingen daarbinnen te onderscheiden en te respecteren, kritisch te reflecteren over de argumenten in de gevoerde debatten en hierin ook zelf positie te nemen. Dit keuzestudiedeel kan pas gekozen worden indien de student reeds 120 ECTS in de bacheloropleiding heeft verworven.

From the courses listed below, students must obtain 3 ECTS credits.

3ECTS credits - Business and Economics
3ECTS credits - General Knowledge English Language II

Back to top


Jaar 3 van het voltijds modeltraject BA IR – EIT Computerwetenschappen

Deze module (60 SP) is specifiek voor de Afstudeerrichting Elektronica en informatietechnologie, met het profiel Computerwetenschappen. Ze bestaat uit een submodule die gemeenschappelijk is voor alle studenten die de afstudeerrichting Elektronica en informatietechnologie hebben gekozen en een submodule specifiek voor het profiel Computerwetenschappen. De studenten moeten alle studiedelen uit beide modules verplicht voltooien. Deze studiedelen behoren tot het derde jaar van het voltijds modeltraject bachelor (Bachelor 3). Bij een eerste inschrijving in de bacheloropleiding is het niet toegelaten reeds in te schrijven voor studiedelen uit deze module. Studenten mogen pas inschrijven voor studiedelen uit 'Jaar 3 van het voltijds modeltraject BA IR – EIT Computerwetenschappen' indien zij reeds de credits verworven hebben voor het technologieproject 'Informatie en communicatietechnologie' en ten minste één van de 3 andere technologieprojecten (Leefmilieu en duurzame materialen of Werktuigkunde en Elektrotechniek of Informatie en communicatietechnologie) uit de module ‘Technologieprojecten in opleidingsateliers' van 'Jaar 2 van het modeltraject BA IR' of voor deze 2 technologieprojecten inschrijven samen met de studiedelen uit de afstudeerrichtingsmodule. Studenten moeten voldoen aan de aan elk van de studiedelen verbonden specifieke inschrijvingsvereisten.

Gemeenschappelijke studiedelen afstudeerrichting EIT

Volgende 3 verdiepende studiedelen moeten succesvol voltooid worden, volgens het modeltraject in het derde jaar bachelor (BA3). Studenten mogen pas inschrijven voor deze studiedelen indien zij reeds de credits verworven hebben voor het technologieproject 'Informatie en communicatietechnologie' en ten minste één van de 3 andere technologieprojecten (Leefmilieu en duurzame materialen of Werktuigkunde en Elektrotechniek of Bouwkunde) uit 'Jaar 2 van het voltijds modeltraject' of voor deze 2 technologieprojecten inschrijven samen met de studiedelen uit deze module. Studenten moeten voldoen aan de aan elk van de studiedelen verbonden specifieke inschrijvingsvereisten.

From the courses listed below, students must obtain 14 ECTS credits.

3ECTS credits - Biotechnology
5ECTS credits - Computer Systems
6ECTS credits - System and Control Theory

Specifieke studiedelen profiel Computerwetenschappen

Volgende inleidende (1) en verdiepende studiedelen (8) moeten succesvol voltooid worden, volgens het modeltraject in het derde bachelorjaar (BA3).

From the courses listed below, students must obtain 46 ECTS credits.

4ECTS credits - Introduction to Databases
4ECTS credits - Electronics
6ECTS credits - Foundations of Computer Science II
7ECTS credits - Structure of Computer Programs II
5ECTS credits - Teleprocessing
3ECTS credits - Artificial Intelligence
5ECTS credits - Distributed Systems
9ECTS credits - Software Engineering
3ECTS credits - Non-numerical Algoritms

Back to top