3 ECTS credits
75 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1015377ANR voor alle studenten in het 1e semester met een inleidend bachelor niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Het opnemen van dit studiedeel in het kader van het keuzepakket bacheloropleidingen wetenschappen is onderworpen aan een goedkeuring van de voorzitter van de examencommissie. Voor meer informatie kan je terecht bij de studietrajectbegeleider via stbfacwe@vub.ac.be.
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetensch.
Verantwoordelijke vakgroep
Wiskunde
Onderwijsteam
Gert SONCK (titularis)
Tom DORISSEN
Onderdelen en contacturen
6 contacturen Hoorcollege
24 contacturen Werkvormen en Praktische Oef.
12 contacturen Zelfwerk en -studie
Inhoud

1. Algebra
2. Vlakke meetkunde
3. Goniometrie
4. Reële functies
5. Bewijstechnieken

Studiemateriaal
Handboek (Vereist) : Wiskundige basisvaardigheden, Gert Sonck, Wolfgang Jacquet en Tom Dorissen, Derde editie, VUBPRESS, 9789057182686, 2013
Bijkomende info

HOC: bespreking van de wiskundige begrippen en hun eigenschappen, voorbeelden, oefeningen en toepassingen.
WPO: klassikale oefeningen, zelfstandig oplossen van oefeningen onder begeleiding, onaangekondigde en regelmatige toetsen, opvolging van de voortgang van de student.
ZELF: zelfstandig op te lossen oefeningen ter voorbereiding van de WPO's, taken en voorbereiding toetsen.

Aanwezigheid tijdens de WPO’s is verplicht. Studenten die meer dan 25% van de WPO’s ongewettigd afwezig waren, worden niet toegelaten tot het schriftelijk examen. Een student kan een afwezigheid verantwoorden door het binnenbrengen bij de titularis van een getuigschrift of het inlichten van de titularis over uitzonderlijke omstandigheden.

Leerresultaten

Algemene competenties

Dit opleidingsonderdeel richt zich naar studenten die een opleiding in de faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen aanvatten en bij wie hiaten in de nodige voorkennis wiskunde gedetecteerd werden. Het doel is dan ook om de student door middel van een intensieve begeleiding en zelfstandig werk van de student te brengen tot het aanvangsniveau van de andere opleidingsonderdelen wiskunde in het eerste jaar Bachelor. Inhoudelijk blijft deze cursus hoofdzakelijk binnen het kader omschreven door de decretale vakgebonden eindtermen en specifieke eindtermen voor wiskunde. Daarnaast wordt de student ook voorbereid op het academisch niveau en wetenschappelijk formalisme van de bacheloropleidingen en wordt de student begeleid in het verwerven van een aangepaste studiemethode voor een wetenschappelijke opleiding. Er wordt aandacht besteed aan het taalkundig en wetenschappelijk correct formuleren van redeneringen en antwoorden en aan wiskundige modellen in andere wetenschappen. 
De nadruk in deze cursus ligt op het beheersen en begrijpen van de wiskundige basisbegrippen, hun gebruik en belang en op het zelfstandig oplossen van oefeningen. Dit opleidingsonderdeel wordt georganiseerd met werkvormen die sterk activerend zijn en die aanzetten tot zelfstandig leren.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Schriftelijk bepaalt 80% van het eindcijfer

Andere bepaalt 20% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Examen met een wegingsfactor 55 en aldus 80% van het totale eindcijfer.

Binnen de categorie Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Taken en toetsen met een wegingsfactor 25 en aldus 20% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

Tijdens het semester worden taken gegeven en toetsen gehouden. Deze taken en toetsen tellen samen mee voor 20% van het eindcijfer. Halfweg het eerste semester wordt een schriftelijke tussentijdse evaluatie georganiseerd. Deze test behandelt de volledige leerstof. Deelname aan de tussentijdse evaluatie is verplicht. 

In januari is er een schriftelijk examen over de volledige leerstof. Het gewicht van dit examen in het eindcijfer bedraagt 80%. Studenten die op de tussentijdse evaluatie een cijfer behalen van minstens 12/20, hoeven niet deel te nemen aan het schriftelijk examen. In dit geval wordt de score op de tussentijdse evaluatie overgedragen als score voor het schriftelijk examen.  

In de tweede zittijd vervallen alle eerder verworven scores in dit opleidingsonderdeel. Het eindcijfer wordt volledig bepaald door de score op het schriftelijk examen in de tweede zittijd.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de biologie: Standaard traject
Bachelor in de chemie: Standaard traject
Bachelor in de geografie: Standaard traject
Bachelor in de computerwetenschappen: Standaard traject