6 ECTS credits
170 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1015263ANR voor alle studenten in het 1e en 2e semester met een inleidend bachelor niveau.

Semester
1e en 2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Studenten die dit opleidingsonderdeel opnemen, moeten geslaagd of ingeschreven zijn voor “Structuur van Computerprogramma’s I”.
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetensch.
Verantwoordelijke vakgroep
Computerwetenschappen
Onderwijsteam
Viviane JONCKERS (titularis)
Onderdelen en contacturen
78 contacturen Werkvormen en Praktische Oef.
Inhoud

 

Doel is om zelfstandig een programma te ontwikkelen van redelijke omvang (±2000 loc) dat aan een aantal kwaliteitseisen voldoet. Dit houdt in:
(1) voor een gegeven concrete opdracht een analyse maken, een ontwerp maken, het programma schrijven, de code documenteren, en testen ontwerpen en uitvoeren.
(2) over het gevolgde ontwikkelingstraject schriftelijk rapporteren, de werking van het programma demonstreren, en de opbouw en gemaakte keuzes mondeling verdedigen
 
De concrete opdracht verschilt van jaar tot jaar. Typische voorbeelden zijn simulaties of spellen. Het project verloopt in fases aangepast aan de concrete opdracht. Typisch zijn een eerste fase waarin een kernfunctionaliteit moet gerealiseerd worden en een tweede en derde fase met uitbreidingen aan die functionaliteit of variaties. 
 
Er wordt bij de opstart van het project een briefing gegeven over de opdracht en een gedetailleerde agenda voor het projectverloop. Daarnaast wordt ook gebriefd over de vereisten voor de rapportering, de code, de documentatie, de demonstratie(s) en de mondelinge verdediging(en).
 

 

Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Een document met de projectbeschrijving en de kwaliteitseisen, Canvas
Bijkomende info

Een document met de projectbeschrijving en de kwaliteitseisen is beschikbaar op Canvas bij opstart van het project. Ook voorbeelden van voorstudies, code, en verslagen van eerdere projecten worden ter beschikking gesteld.

Leerresultaten

Algemene competenties

Zelfstandig een programma ontwikkelen van redelijke omvang (±2000 loc) dat aan een aantal kwaliteitseisen voldoet. Dit houdt in:

(1) voor een gegeven concrete opdracht een analyse maken, een ontwerp maken, het programma schrijven, de code documenteren, en testen ontwerpen en uitvoeren.
(2) over het gevolgde ontwikkelingstraject schriftelijk rapporteren, de werking van het programma demonstreren, en de opbouw en gemaakte keuzes mondeling verdedigen

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
WPO Praktijkopdracht bepaalt 70% van het eindcijfer

WPO Verslag bepaalt 30% van het eindcijfer

Binnen de categorie WPO Praktijkopdracht dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Code met een wegingsfactor 1 en aldus 70% van het totale eindcijfer.

Binnen de categorie WPO Verslag dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Rapport, demo, mond verd met een wegingsfactor 1 en aldus 30% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

Het project verloopt in fases. Het aantal fases wordt aangepast aan de concrete opdracht. Een concrete agenda is elk jaar beschikbaar in het projectdocument. Deadlines voor elke fase moeten gerespecteerd worden. Elke fase wordt enerzijds afzonderlijk beoordeeld. Problemen en tekorten in een bepaalde fase kunnen telkens bijgestuurd en opgelost worden in de volgende fase. Daarna wordt het geheel van het uiteindelijk ingediende project nog eens in zijn totaliteit beoordeeld. Een concrete verdeling van de punten over de fases en het eindproduct hangt af van de projectopdracht en staat in het projectdocument. Voor het eindresultaat wordt 70% van het cijfer bepaald door de gerealiseerde functionaliteit en de kwaliteit van de code enerzijds, en 30% voor de kwaliteit van de rapportering, de demonstratie en de mondelinge verdediging.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de computerwetenschappen: Standaard traject