3 ECTS credits
75 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1004211BER voor alle studenten in het 2e semester met een verdiepend bachelor niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Om te kunnen inschrijven voor Digitale schakelingen moet men ingeschreven of geslaagd zijn voor het technologieproject Informatie en Communicatietechnologie en 1 van de 3 overige technologieprojecten.
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen
Verantwoordelijke vakgroep
Elektronica en Informatica
Onderwijsteam
Edgard NYSSEN (titularis)
Onderdelen en contacturen
24 contacturen Hoorcollege
Inhoud

* Inleidende theoretische begrippen: Boole-algebra, Boolefuncties, Codevoorstellingen van getallen en alfanumerieke symbolen met inbegrip van Unicode (UTF8).

* Logische systemen (combinatorische en sequentiele systemen): definitie, analyse, synthese en practische realisatie.

* Digitale schakelingen als bouwstenen: codeconvertoren, decoders, encoders, optelschakelingen en de vermenigvuldiger, comparatoren, bistabiele schakelingen, multivibratoren (bi- en monostabiel), telschakelingen, schuifregisters, processorschakelingen.

Studiemateriaal
Cursustekst (Vereist) : Digitale Schakelingen, Nyssen E, VUB, 2220170003320, 2011
Handboek (Aanbevolen) : Design of Logic Systems, Lewin D., Van Nostrand Reinhold, 9780412428906, 1992
Handboek (Aanbevolen) : Recent Developments in Switching Theory, Mukhopadhyay A. ed., Ebook, 9781483218816, 1971
Handboek (Aanbevolen) : Digital Fundamentals, Floyd T.L., 11de, Pearson, 9781292075983, 2016
Digitaal cursusmateriaal (Aanbevolen) : Zie ook het materiaal voor dit opleidingsonderdeel, Pointcarré
Bijkomende info

Nyssen E., 'Digitale Schakelingen', VUB, 2011Aanvullend studiemateriaal:

* Lewin D., 'Design of Logic Systems', Van Nostrand Reinhold, 1992

* Mukhopadhyay A. ed., 'Recent Developments in Switching Theory', Ac. Press, 1971

* Floyd T.L., 'Digital Fundamentals', Charles E. Merril Publ.Cy., 2016Zie ook het materiaal voor dit opleidingsonderdeel aangereikt via http://pointcarre.vub.ac.be/index.php

Leerresultaten

Algemene competenties

De cursus behandelt de digitale elektronica vanuit het functioneel standpunt en is essentieel gebaseerd op de Boole-algebra. Voor de elektrische eigenschappen van de digitale basiscomponenten en voor de technologie waarmee deze worden gerealiseerd, wordt verwezen naar de andere cursussen uit het onderwijsaanbod van de dienst Elektronica, nl. 'Elektronica' resp. 'Elektronische Componenten'. Het inleidend gedeelte van deze cursus behandelt algemene theoretische begrippen die voor de leerstof over digitale schakelingen relevant zijn. Vervolgens worden deze begrippen aangewend bij het uiteenzetten van de basismethodes voor het ontwerpen van logische systemen en het realiseren van deze systemen in digitale elektronica. Tenslotte worden de meeste belangrijke bouwstenen in de digitale elektronika behandeld; dit deel eindigt met een zeer bondige uitleg over de aanwending van deze componenten bij het bouwen van processorschakelingen; het processormodel werd hierbij uiterst eenvoudig gehouden daar de stof hier in hoofdzaak een illustratie is van de mogelijkheden van de digitale componenten. Om een overlapping met andere cursussen voor dezelfde studierichting te vermijden werden een aantal onderwerpen niet of slechts zeer oppervlakkig behandeld: geheugens, programmeerbare logische schakelingen (PAL's, PLA's, GAL's, ...), busstructuren (Open Collector logica en Tri State logica).

Deze cursus draagt bij tot volgende leerresultaten van de Bachelor in de Ingenieurswetenschappen:

De Bachelor in de Ingenieurswetenschappen heeft een brede fundamentele kennis en begrip van

2. ingenieurstechnische principes en de mogelijkheid om ze toe te passen om de belangrijkste technische processen te analyseren en om nieuwe en opkomende technologieën te onderzoeken;
4. fundamentele basismethoden en -theorieën om problemen of processen te schematiseren en te modelleren.

De Bachelor in de Ingenieurswetenschappen kan

6. de resultaten van de analyse en de modellering opvolgen, interpreteren en toepassen met het doel om op gestage wijze verbeteringen te kunnen aanbrengen ;
12. op een logische, abstracte en kritische wijze redeneren;

De Bachelor in Ingenieurswetenschappen heeft

16. een creatieve, probleemoplossende, resultaatgerichte en op bewijsvoering gesteunde houding die gericht is op innovatie;

 

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorie√ęn:
Examen Mondeling bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Mondeling dient men volgende opdrachten af te werken:

  • mondeling examen met een wegingsfactor 1 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

    Toelichting: De student moet bewijzen dat hij de leerstof begrepen heeft. Een zeer bijzondere aandacht gaat uit naar de logische synthesetechnieken. De student is geacht zelfstandig een eenvoudige combinatorische of sequentiele schakeling te kunnen ontwerpen vanuit de functionele specificaties. Onafhankelijk van de kennis van de rest van de cursus, mislukt een student in het examen als hij de Karnaughsysnthese niet correct kan toepassen.
    Het examen verloopt mondeling: 5 min voorbereidingstijd met cursusnota's gevolgd door minimum 10 min. verdere voorbereiding zonder cursusnota's; daarna volgt een discussie met de examinator.

Aanvullende info mbt evaluatie

De student moet bewijzen dat hij de leerstof begrepen heeft. Een zeer bijzondere aandacht gaat uit naar de logische synthesetechnieken. De student is geacht zelfstandig een eenvoudige combinatorische of sequentiele schakeling te kunnen ontwerpen vanuit de functionele specificaties. Onafhankelijk van de kennis van de rest van de cursus, mislukt een student in het examen als hij de Karnaughsysnthese niet correct kan toepassen.
Het examen verloopt mondeling: 5 min voorbereidingstijd met cursusnota's gevolgd door minimum 10 min. verdere voorbereiding zonder cursusnota's; daarna volgt een discussie met de examinator.

Academische context

Dit studiedeel maakt geen deel uit van vastgelegde afstudeervereisten. Het is aldus een vrij keuzevak.