5 ECTS credits
145 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1001711BNR voor alle studenten in het 1e semester met een verdiepend bachelor niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Om te kunnen inschrijven voor Computersystemen moet men geslaagd zijn voor Informatica en ingeschreven of geslaagd zijn voor het technologieproject Informatie en Communicatietechnologie en 1 van de 3 overige technologieprojecten.
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen
Verantwoordelijke vakgroep
Elektronica en Informatica
Onderwijsteam
Peter SCHELKENS (titularis)
Jan G. CORNELIS
David BLINDER
Onderdelen en contacturen
30 contacturen Hoorcollege
48 contacturen Werkvormen en Praktische Oef.
Inhoud
 • De binaire voorstelling van gegevens in de computer.
 • De vertaling van assembleertaal en hogere programmeertalen naar machinetaal, compilers en interpreters.
 • Machine-instructies en adressering in een generische sequentiële computer.
 • De stack machine: principes, verwerking van de basiselementen uit hogere programmeertalen (expressies, condities, lussen, functieaanroepen,…).
 • De register machine: principes, verwerking van de basiselementen uit hogere programmeertalen (expressies, condities, lussen, functieaanroepen,…).
 • Elektronische opbouw en werking van de basiscomponenten van een computer en verwerking van machine-instructies in hardware (micro-architectuur).
 • Geheugenhiërarchie en caches, perifere geheugens.
 • Input-output interfaces: polling, interrupts, DMA
 • Het besturingsysteem
  • Geheugenbeheer
  • Bestandsbeheer
  • Procesbeheer
 • Pijplijnen
 • Oefeningen en programmeerproject (programmeren in assembleertaal)
Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Slides en nota’s worden ter beschikking gesteld, Pointcarré
Handboek (Aanbevolen) : Structured Computer Organization, Andrew S Tanenbaum, Todd Austin, 6de, Pearson Prentice Hall, 9780273769248, 2012
Handboek (Aanbevolen) : Modern Operating Systems, Andrew S Tanenbaum, 4de, Pearson Prentice Hall, 9781292061429, 2014
Handboek (Aanbevolen) : The Intel Microprocessors, 8086/8088, 80186/80188, 80286, 80386, 80486, Pentium, Pentium Pro Processor, Pentium II, Pentium III, Pentium 4, and Core2 with 64-bit Extensions: Processor Architecture, Programming, and Interfacing, Barry B. Brey, 8de, Pearson Prentice Hall, 9781292027371, 2013
Handboek (Aanbevolen) : The Art of Assembly Language, Randall Hyde, 2de, no starch press, 9781593272074, 2010
Handboek (Aanbevolen) : Computer Systems Design and Architecture, Vincent P. Heuring, Harry F. Jordan, 2de, Pearson Prentice Hall, 9780130484406, 2004
Bijkomende info

Slides en nota’s worden ter beschikking gesteld via het digitaal leerplatform Pointcarré.

Leerresultaten

Algemene competenties

2. Bezitten van systeem- en toepassingsgerichte kennis, inzicht en vaardigheden op een algemeen niveau binnen het domein van wetenschappen toegepast in de techniek. 
4. Systeemgericht en analytisch probleemoplossend denken, ontwerpen, ontwikkelen en creatief innoveren met aandacht voor de conceptuele implicaties van de specifieke casus. 
5. Doelgericht wetenschappelijke en technische informatie opzoeken, evalueren en verwerken, en er correct naar refereren. 
6. Uitgaande van het verworven inzicht, onderzoek-, onderwerp- en oplossingsmethoden selecteren, adequaat toepassen en de resultaten ervan wetenschappelijk en doelmatig verwerken. 
7. Binnen een afgelijnd kader een probleemstelling formuleren en zelfstandig een ingenieursproject plannen en uitwerken, met aandacht voor de randvoorwaarden voor de technische realisatie ervan. 
8. Blijk geven van een onderzoeksattitude: nauwkeurigheid, kritische reflectie, en technische nieuwsgierigheid, verantwoording van gemaakte keuzes. 
10. Wetenschappelijke en discipline-eigen terminologie correct hanteren in de voor de opleiding relevante talen. 
11. Resultaten van technisch en wetenschappelijk werk zowel schriftelijk als mondeling als grafisch communiceren en presenteren aan de peergroep. 
12. Functioneren als lid van een team in verschillende rollen en inzicht hebben in het eigen functioneren; medeverantwoordelijkheid opnemen voor het bepalen en behalen van de doelstellingen van het team. 

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Mondeling bepaalt 60% van het eindcijfer

WPO Praktijkopdracht bepaalt 40% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Mondeling dient men volgende opdrachten af te werken:

 • mondeling examen met een wegingsfactor 60 en aldus 60% van het totale eindcijfer.

  Toelichting: Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding

Binnen de categorie WPO Praktijkopdracht dient men volgende opdrachten af te werken:

 • project met een wegingsfactor 40 en aldus 40% van het totale eindcijfer.

  Toelichting: Project assembleertaal programmatie: beoordeling kwaliteit en functionaliteit van de software, rapportering, mondelinge presentatie en verdediging

Aanvullende info mbt evaluatie

Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding dat 5 vragen over verschillende delen van de cursus omvat. Een overzicht van de te gebruiken assembleertaal instructiesets mag worden geraadpleegd tijdens het examen.

Project assembleertaal programmatie met beoordeling: kwaliteit en functionaliteit van de software, rapport, mondelinge presentatie en verdediging.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de ingenieurswetenschappen: elektronica en informatietechnologie
Bachelor in de ingenieurswetenschappen: elektronica en informatietechnologie Profiel profiel computerwetenschappen