9 ECTS credits
255 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1000428ANR voor alle studenten in het 1e semester met een inleidend bachelor niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetensch.
Verantwoordelijke vakgroep
Computerwetenschappen
Onderwijsteam
Viviane JONCKERS (titularis)
Eline PHILIPS
Mattias DE WAEL
Onderdelen en contacturen
39 contacturen Hoorcollege
39 contacturen Werkvormen en Praktische Oef.
Inhoud
(1) Procedurele Abstractie
Elementen van programmeren: uitdrukkingen, evaluatie, namen en omgevingen, eerste orde procedures, condities en predicaten, het substitutiemodel voor evaluatie, het omgevingsmodel voor evaluatie, geneste procedures,  procedures als zwarte-doos abstractie
Procedures en processen: lineaire recursie en iteratie, boomrecursie, orde van groei van een proces
Hogere orde procedures: procedures als algemene methoden, procedures als parameters, anonieme procedures, lokale variabelen, procedures als return values

(2) Data abstractie
Nut van data abstractie, abstractieniveaus, abstractiebarrieres, implementatie van abstracte data types
Hierarchische data: lijsten, bomen en familiebomen
Symbolische data, quotatie
Meerdere representaties voor één ADT, data gericht programmeren, object georienteerd programmeren
Systemen met generische operatoren, data van verschillende types combineren

(3) Modulariteit, objecten en toestand
Assignment en lokale toestand, lokale toestand, kost en nut van assignment
Modeleren met muteerbare data: muteren van lijsten en bomen, stapels rijen en tabellen
Zelf ADT's bouwen voor een applicatie: identificatie van de objecten, hun attributen en hun operaties.
Stream programming: het concept, streams als lijsten, geneste streams, oneindige streams
Constraint programming: het concept
Studiemateriaal
Cursustekst (Vereist) : Structuur van Computerprogramma's 1, V. Jonckers, VUB, 2220170004211, 2017
Handboek (Aanbevolen) : Structure and Interpretation of Computer Programs, Hoofdstukken 1 + 2 + 3, Abelson en Sussman, 2de, MIT Press, 9780262510875
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Oefeningen en taken, Leerplatform
Bijkomende info

Voor het digitaal cursusmateriaal consulteer de cursuspagina op het leerplatform.

Leerresultaten

Algemene competenties

 

 kennis en inzicht:
+ de student kan de basiselementen, de combinatietechnieken en de abstractietechnieken die in programmeertalen beschikbaar zijn om computerprogramma's te bouwen beschrijven 
+ de student kan de belangrijkste technieken voor het controleren van de complexiteit van een programma uitleggen
+ de student kan de verschillende programmeerstijlen die in de cursus aan bod komen uitleggen
 
toepassing van kennis en inzicht:
+ de student kan voor een concrete opdracht een Scheme programma schrijven dat voldoet aan een aantal kwaliteitseisen en kan dat programma uitvoeren en testen
+ de student kan de behandelde constructies afbeelden op gelijkaardige constructies in verwante programmeertalen, in het bijzonder kan hij/zij heenkijken door de particuliere syntax van Scheme
 
oordeelvorming:
+ de student kan voor een gevraagde toepassing oordelen over de bruikbaarheid van een bepaalde techniek 
+ de student kan voor een gegeven opdracht een keuze maken tussen de verschillende programmeerstijlen.
- communicatie:
+ de student beheerst het nodige vocabularium om in een discussie of uiteenzetting de verschillende elementen en concepten die in de cursus aan bod komen mondeling toe te lichten
 
leervaardigheden:
+ de student kan bij het bestuderen van een nieuwe programmeertaal een verband leggen tussen de concrete elementen van die taal en de elementen en concepten die in deze cursus aan bod komen 

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Mondeling bepaalt 34% van het eindcijfer

Examen Schriftelijk bepaalt 66% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Mondeling dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Mondeling Examen met een wegingsfactor 1 en aldus 34% van het totale eindcijfer.

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Schriftelijk Examen met een wegingsfactor 1 en aldus 66% van het totale eindcijfer. Dit betreft een tentamen.

Aanvullende info mbt evaluatie

In de loop van het semester moeten huistaken ingediend worden.
In week 6  of 7 wordt een tussentijdse evaluatie georganiseerd. Deelname aan deze tussentijdse evaluatie is verplicht.
Op het einde van het eerste semester (januari) wordt een verplicht schriftelijk oefeningenexamen  en een verplicht mondeling examen georganiseerd. Deze examens betreffen de volledige leerstof gedoceerd in het semester.
Het basis eindcijfer is het gewogen gemiddelde van het cijfer op het schriftelijk (2/3) en het cijfer op het mondeling (1/3). 
Wanneer de student op de tussentijdse evaluatie een hoger cijfer behaalde dan dit basis eindcijfer wordt het resultaat van de tussentijdse evaluatie voor 20% verrekend in het eindcijfer. Wanneer de student op de tussentijdse evaluatie een lager cijfer behaalde wordt hiermee geen rekening gehouden en wordt het basis eindcijfer het eindcijfer.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: minor onderwijs
Bachelor in de wiskunde: Standaard traject
Bachelor in de computerwetenschappen: Standaard traject