Doelstellingen

Cfr. leerresultaten.

Terug naar boven

Leerresultaten

I. Taalcompetenties
De masters in het Tolken
1. beheersen een vreemde taal en Nederlands of twee vreemde talen, op het niveau C2 of ten minste C1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader, zowel productieve vaardigheden (spreken en schrijven) als receptieve vaardigheden (begrijpen: luisteren en lezen).
beheersen hun gekozen talen op het niveau C2 (Duits, Engels, Frans, Nederlands) of minstens op het niveau C1 (Italiaans, Spaans) van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen. Dit geldt voor de vaardigheden begrijpen (luisteren en lezen), spreken (productie en interactie) en schrijven.
2. Begrijpen elke taaluiting die ze horen, inclusief native speaker tempo, en kunnen de inhoud correct decoderen ook in complexe communicatieve situaties.
 
II. Tolkcompetenties
De masters in het Tolken
3. kunnen in hun gekozen talen effectieve mondelinge en schriftelijke communicatie met een hoge graad van specificiteit verzorgen in diverse professionele (inter)nationale contexten als intercultureel communicatiespecialist, of als tolk.
4. kunnen toespraken over algemene en gespecialiseerde onderwerpen simultaan, consecutief en/of van het blad in het Nederlands en in de vreemde taal tolken.
5. kunnen bij het voeren van mondelinge professionele communicatie tijdens het tolkproces specifieke technologische hulpmiddelen efficiënt en adequaat gebruiken en evalueren, waarbij ze – o.a. ter voorbereiding van hun tolkopdracht – efficiënt gebruik maken van een elektronisch en technologisch instrumentarium. Ze kunnen autonoom domeinspecifieke terminologieën samenstellen en beheren.
6. kunnen zelfstandig en in teamverband een tolkproces plannen, sturen, uitvoeren en analyseren. Ze kunnen effectief functioneren als tolk in een multidisciplinaire, nationale en internationale omgeving en hebben kennis van de structuur van de tolkmarkt. Ze kunnen op een professionele manier tolkopdrachten initiëren en afhandelen.
7. nemen de ere- en gedragscodes van de beroepsorganisaties in acht en nemen een hoge graad van verantwoordelijkheid op in het uitvoeren van de tolkopdracht, zelfstandig of in teamverband.
8. zijn op de hoogte van de regel- en wetgeving die hen in staat stelt om in dienstverband of als bedrijfsleider (zelfstandig) hun tolkopdrachten uit te oefenen.
 
III. Meertalige (inter)culturele competenties
De masters in het Tolken
9. kunnen verworven inzichten uit de studie van meertalige en interculturele contexten kritisch toepassen in uiteenlopende mondelinge, communicatieve situaties.
10. hebben kennis van de belangrijkste theorieën en principes over interculturele communicatie en de rol van talige variatie en communicatieve vaardigheden.
11. hebben een geavanceerde kennis van de maatschappelijke, politieke, institutionele, geschiedkundige en culturele context van de landen waar de bestudeerde talen worden gesproken en kunnen de ontwikkeling ervan inzichtelijk toepassen in uiteenlopende communicatieve situaties.
 
IV. Onderzoekscompetenties
De masters in het Tolken
12. kunnen in het domein van de tolkwetenschap en aanverwante disciplines zelfstandig onderzoek concipiëren, plannen en uitvoeren op het niveau van een beginnend onderzoeker. Ze kunnen er schriftelijk en mondeling over communiceren naar zowel een algemeen als een gespecialiseerd publiek, gebruik makend van het Nederlands en/of minstens één vreemde taal.
13. kunnen nieuwe ontwikkelingen binnen de tolkwetenschap en aanverwante disciplines actief opvolgen, er kritisch over reflecteren en ze plaatsen in een breed maatschappelijk en internationaal kader. Ze kunnen blijvend bijdragen aan de wetenschappelijke studie van het Tolken.
14. kunnen de ethische aspecten van onderzoek onderkennen en in overeenstemming daarmee handelen.
15. kunnen zelfstandig en gericht de onderzoeksmethodiek die gehanteerd wordt voor tolkwetenschap toepassen.
 
V. Attitudes
De masters in het Tolken
16. hebben respect voor verschillende culturen en manieren van denken en zijn zich bewust van de uitdagingen binnen de meertalige, globaliserende maatschappij en de professionele context. Ze integreren taal- en cultuurgevoeligheid en dit respect voor diversiteit in het wetenschappelijk werk, de professionele omgeving en het maatschappelijk debat.
17. hebben een kritische en leergierige houding ten opzichte van tolkgerelateerde thema’s en willen hun kennis continu blijven bijschaven.

Terug naar boven

Studieplannen

In het kader van dit studieprogramma, zijn de volgende afstudeerplannen mogelijk:

1 hoofdtaal
2 talen

Terug naar boven