9 ECTS credits
250 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1020571BNR voor alle studenten in het 2e semester met een verdiepend bachelor niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Studenten in het standaardtraject van de bachelor Criminologische Wetenschappen hebben 'Bronnen in de Criminologie', 'Statistiek I' en 'Statistiek II' gevolgd, alvorens 'Kwantitatief Criminologisch Onderzoek' op te nemen. Voor studenten in een verkort traject van de bachelor Criminologische Wetenschappen, houdt 'Kwantitatief Criminologisch Onderzoek' opnemen bijkomend in dat je gelijktijdig ‘Wetenschappelijke integriteit & ethiek in de praktijk van criminologisch onderzoek' volgt of hiervoor reeds geslaagd bent.
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Recht en Criminologie
Verantwoordelijke vakgroep
Criminologie
Onderwijsteam
Kristof Verfaillie (titularis)
Djiwo Weenas
Aude Fieuw
Lennert De Boe
Onderdelen en contacturen
24 contacturen Hoorcollege
30 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
196 contacturen Zelfstudie en externe werkvormen
Inhoud

In dit opleidingsonderdeel worden de studenten vertrouwd gemaakt met de basisprincipes van het kwantitatief onderzoek in de criminologie. De studenten leren hoe ze een kwantitatief onderzoek moeten opzetten, uitvoeren en rapporteren. De inhoud wordt gezien in een blended learning traject, d.w.z. een combinatie van hoorcolleges, online tutorials en Q&A intervisies. Concrete aandacht zal gaan naar:

 • het leren formuleren van een probleemstelling
 • kiezen en uitwerken van een onderzoeksontwerp
 • steekproeftrekking
 • dataverzameling en analyse en de rapportage van onderzoek
Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Nota’s en slides HOC en WEC Methoden van criminologisch onderzoek II
Handboek (Vereist) : Basisboek methoden en technieken incl. toegang tot Prepzone , Kwantitatief praktijkgericht onderzoek op wetenschappelijke basis, Baarda, - Bakker - Julsing - Fischer - van Vianen , 7de druk, Noordhoff Uitgevers B.V. , 9789001747572, 2022
Bijkomende info

Regeling avondstudenten

 De HOC voor dit vak worden digitaal aangeboden via canvas. Aan het leerpad zijn feedback en contacturen verbonden die worden toegelicht in de studiewijzer die kan worden teruggevonden op canvas.

Leerresultaten

Algemene Competenties

 • De studenten kunnen de principes van een criminologisch wetenschappelijke onderzoek uitleggen en beoordelen;
 • De studenten kennen de verschillende stappen van een onderzoekscyclus;
 • De studenten kunnen een probleemstelling formuleren over een criminologisch relevant onderzoeksonderwerp;
 • De studenten kunnen een probleemformulering koppelen aan een zelf uitgewerkt voorstel voor een uitvoerbaar onderzoeksdesign (cf. onderzoeksontwerp);
 • De studenten kunnen een schriftelijke en mondelinge reflectie construeren/ontwikkelen over de voor- en nadelen van een onderzoeksontwerp, in functie van de geformuleerde probleem-, vraag en doelstellingen;
 • De studenten leggen een wetenschappelijke, kritische en ethische houding aan de dag.
 • De studenten zijn in staat om zelfstandig beschrijvende en inductieve statistische analyses uit te voeren. 

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Andere bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Permanente evaluatie met een wegingsfactor 100 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

  Toelichting: Permanente Evaluatie

Aanvullende info mbt evaluatie

De evaluatie bestaat uit volgende onderdelen:

Permanente evaluatie (100%): De student moet het aangeboden leerpad en de daaraan verbonden opdrachten doorlopen. Deze opdrachten worden beoordeeld en vormen samen de eindevaluatie voor dit opleidingsonderdeel. Het leerpad en de opdrachten worden concreet omschreven in de studiewijzer. Die is terug te vinden op Canvas.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de criminologische wetenschappen: Standaard traject
Bachelor in de criminologische wetenschappen: Instroomplan 3
Bachelor in de criminologische wetenschappen: Instroomplan 5