5 ECTS credits
150 u studietijd

Aanbieding 2 met studiegidsnummer 3019945ANR voor alle studenten in het 2e semester met een inleidend bachelor niveau.

Semester
2e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetensch.
Verantwoordelijke vakgroep
Computerwetenschappen
Onderwijsteam
Bas Ketsman (titularis)
Onderdelen en contacturen
26 contacturen Hoorcollege
26 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
125 contacturen Zelfstudie en externe werkvormen
Inhoud

De cursus bestaat uit de volgende onderwerpen:
- Entiteit-Relationship model (E-R-model)
- Relationeel model en relationele algebra
- Relationeel databankontwerp
- Structured Query Language (SQL)
- Transactiemanagement
- Concurrency control
- Opslag- en toegangsstructuren
- Alternatieve gegevensmodellen

Studiemateriaal
Handboek (Aanbevolen) : Database System Concepts, Silberschatz, Korth en Sudarshan, 7de, McGraw-Hill, 9781260084504, 2019
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Relevant materiaal (cursus slides), Cursus slides, contact informatie, deadlines, opdrachten, details omtrent het examen enz., Canvas
Bijkomende info

Aanvullende informatie (zoals schema's, onderwijsassistenten, contactinformatie, deadlines, opdrachten, details omtrent het examen enz.) kan worden gevonden op Canvas.

De hoorcolleges worden gegeven in het Engels; de werkcollege en het examen in het Nederlands. Relevant materiaal (transparanten) is beschikbaar op het leerplatform. Voor specifieke cursusonderwerpen, zullen tevens verwijzingen naar relevant aanvullend materiaal (onderzoeksartikelen, boeken en hoofdstukken van boeken, websites, tutorials, enz.) verstrekt worden.

Leerresultaten

Algemene competenties

Kennis en inzicht:
De student moet kennis hebben van de fundamentele databank concepten. Na de cursus moet de student kennis hebben van de basis concepten en technieken van conceptueel modelleren en databank ontwerp. De student moet de basis componenten van een databank kunnen opsommen en uitleggen, de relatie tussen hen en de methoden voor het manipuleren van persistente data. Daarnaast kunnen de studenten een overzicht geven van de verschillende delen van een databank management systeem (bijv. query processor, opslag manager, etc) en begrijpen ze de functionaliteit van de verschillende componenten.

Toepassing van kennis en inzicht:
De student is in staat de gepresenteerde modelleer technieken en methoden te gebruiken, en deze toe te passen voor het ontwerpen van specifieke data modellen voor concrete voorbeelden. Verder moeten ze weten hoe data opgeslagen in een databank kan geaccesseerd en gemanipuleerd worden met behulp van een specifieke query taal (bijv. SQL). De student kan eveneens de andere delen van de theorie (bijv. transactie management) toepassen op gegeven voorbeelden.

Oordeelvorming:
De student is in staat om verschillende delen van een databank management systeem te identificeren en evalueren. Bovendien kan hij verschillende oplossingen voor persistente data vergelijken.

Communicatie:
De student is in staat zich, zowel schriftelijk als mondeling, uit te drukken over de vermelde onderwerpen.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Andere bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Examen andere met een wegingsfactor 1 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

    Toelichting: Examen bestaande uit oefeningen / praktische vragen en theorie vragen

Aanvullende info mbt evaluatie

Schriftelijk gesloten boek examen (bestaande uit oefeningen / praktische vragen en theorie vragen).

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Voorbereidingsprogramma Master of Science in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen: Traject C (Ind Ing, 61 ECTS)
Voorbereidingsprogramma Master of Science in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen: Traject A (76 ECTS)
Voorbereidingsprogramma Master of Science in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen: Traject B (65 ECTS)
Voorbereidingsprogramma Master of Science in de toegepaste informatica: Traject C (Ind Ing, 58 ECTS)
Voorbereidingsprogramma Master of Science in de toegepaste informatica: Traject A (58 ECTS)
Voorbereidingsprogramma Master of Science in de toegepaste informatica: Traject B (52 ECTS)