5 ECTS credits
150 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4019920DNR voor alle studenten in het 1e semester met een inleidend master niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Recht en Criminologie
Verantwoordelijke vakgroep
Criminologie
Onderwijsteam
Els Dumortier
Yana Jaspers (titularis)
Yana Demeyere
Onderdelen en contacturen
18 contacturen Hoorcollege
36 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
190 contacturen Zelfstudie en externe werkvormen
Inhoud

In dit profielvak wordt gewerkt rond actuele jeugdcriminologische vraagstukken. Deze vraagstukken zijn zowel betrokken op (1) fenomenen van jeugddelinquentie, (2) verklaringen van jeugddelinquent gedrag, en (3) vormen van aanpak van jeugddelinquentie. 

De keuze van deze vraagstukken wordt jaarlijks herbekeken. Naast het jaarlijks terug kerende vraagstuk van "gender en jeugdcriminologie", kunnen ook volgende thema's aan bod komen:

 • Justitiële trajecten, impact van interventies en emerging adulthood
 • Kinderrechten
 • Politie en jeugd
 • Gender
 • ...

Deze thema’s worden in de hoor- en werkcolleges uitgewerkt op 4 verdiepingsniveaus:

 • theoretische verdieping
 • toetsing theorie praktijk
 • methodologische verdieping
 • internationaal – comparatieve verdieping

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit hoorcolleges en verplichte werkcolleges, die afwisselend zullen gedoceerd worden. Een concrete invulling van werk- en hoorcolleges wordt bij aanvang van het semester gecommuniceerd.

Werkcolleges zijn verplicht.

Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Opdrachten, instructies, slides, discussievragen etc zullen ter beschikking worden gesteld, Canvas
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Een reader met verplichte literatuur betreffende de bijzondere vraagstukken die aan bod komen, Canvas
Bijkomende info

Taal : Nederlands en Engels of Frans

Regeling voor werkstudenten: Dit opleidingsonderdeel wordt ook voor de werkstudenten in avondonderwijs aangeboden. Van werkstudenten wordt echter verwacht dat zij op een meer zelfstandige manier het studiemateriaal verwerken en de bijbehorende opdrachten. Minstens drie avondsessies (interactieve seminaries) worden georganiseerd ter begeleiding. Daarnaast wordt ook voorzien in:  

1. Een handboek (de precieze titel wordt aan het begin van het ac. jaar meegedeeld via Canvas) of Reader (met opgegeven teksten) die aan het begin van het ac. jaar wordt meegedeeld via Canvas.

2. Er zal een Canvas site onderhouden worden waar tijdens de loop van het semester de verschillende opdrachten, instructies, slides, discussievragen etc zullen ter beschikking worden gesteld.

Leerresultaten

Algemene competenties

Kennis en inzicht

 • Studenten hebben een verdiepend en kritisch inzicht in de centrale concepten en perspectieven uit de jeugdcriminologie en in het bijzonder het "gendervraagstuk". Zij begrijpen en kunnen deze concepten en perspectieven bespreken, uitleggen en illustreren aan de hand van concrete jeugdcriminologische thema’s.
 • Studenten kunnen de meest recente ontwikkelingen in het jeugdcriminologische domein en in het bijzonder wat betreft het gendervraagstuk op samenvattende manier herformuleren.

Vaardigheden

 • Studenten kunnen een jeugdcriminologisch thema zoals het gender-vraagstuk ontleden en analyseren. Zij kunnen op basis hiervan een reflectie opbouwen steunend op een wetenschappelijke state of the art.
 • Studenten kunnen over een jeugdcriminologisch thema - het gender vraagstuk in het bijzonder-  dat zij hebben geanalyseerd (wetenschappelijke state of the art) een mondelinge rapportage en presentatie uitbouwen.
 • Studenten kunnen ook in discussie treden m.b.t. een jeugdcriminologisch thema (in het bijzonder het gender vraagstuk) dat zij hebben geanalyseerd (wetenschappelijke state of the art) en op basis waarvan zij tot wetenschappelijk gefundeerde reflecties komen.

Attitudes

 • Studenten zijn zich bewust van de maatschappelijke en wetenschappelijke complexiteit van jeugdcriminologische vraagstukken en in het bijzonder het gender vraagstuk en de daaruit volgende noodzaak van een open geest in het ontwikkelen van een wetenschappelijke en maatschappelijke démarche.
 • Studenten hebben een onderzoekende houding ten aanzien van jeugdcriminologische vraagstukken en in het bijzonder het gendervraagstuk. Deze houding veronderstelt maatschappelijke criminologische nieuwsgierigheid en wetenschappelijke eerlijkheid. 

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
HOC Presentatie bepaalt 30% van het eindcijfer

HOC Paper bepaalt 70% van het eindcijfer

Binnen de categorie HOC Presentatie dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Mondelinge Present.&Verded. met een wegingsfactor 30 en aldus 30% van het totale eindcijfer.

Binnen de categorie HOC Paper dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Individuele Paper met een wegingsfactor 70 en aldus 70% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

Studenten maken een examenpaper, die moet gepresenteerd en verdedigd worden (tijdens het examenmoment). De paper wordt beordeeld op het schriftelijke luik (70%) en de mondelinge presentatie en verdediging.
De individuele examenpaper moet TEN LAATSTE ingediend worden tijdens de eerste week na de wintervakantie. Werkstudenten mogen de paper insturen via Canvas, maar dienen ook een gedrukte versie (via de post) te bezorgen.

De eindquotering bestaat uit twee onderdelen:
70% inidividuele paper (schriftelijk)
30% mondelinge presentatie en verdediging van de paper

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Dit studiedeel maakt geen deel uit van vastgelegde afstudeervereisten. Het is aldus een vrij keuzevak.