6 ECTS credits
164 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4017042FNR voor alle studenten in het 1e semester met een gespecialiseerd master niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Sociale Wetensch & SolvayBusinessSchool
Verantwoordelijke vakgroep
Communicatiewetenschappen
Onderwijsteam
Nanouk Verhulst (titularis)
Onderdelen en contacturen
12 contacturen Hoorcollege
10 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
142 contacturen Zelfstudie en externe werkvormen
Inhoud

De maatschappij en de economie veranderen snel en ingrijpend. De grote transities hangen samen met ontwikkelingen in de media- en communicatieomgeving. Hoe bedrijven waarde creëren is constante evolutie, waarbij het begrip ‘ervaring’ steeds meer in the picture komt te staan. In de 'experience economy' worden de mediatools en -inhoud voor een groot deel gedigitaliseerd en gedataficeerd, wat een krachtige enabler is voor een innovatief digitaal medialandschap. Een andere trend met betrekking tot digitale media is de zogenaamde omkering van de waardeketen. In plaats van dat enkel (grote) bedrijven bepalen wat er wordt ontworpen, geproduceerd, op de markt gebracht en gedistribueerd, neemt de consument/gebruiker een meer centrale plaats in het waardenetwerk.

Deze veranderingen zijn ook zichtbaar in het domein van strategische communicatie en marketing, meer bepaald op de drie niveaus van het communicatieproces: productie, medium en publiek. Aan de ‘productie’ kant merken we hoe we evolueren van een lineaire on-to-many marketingbenadering naar geïntegreerde marketingcommunicatiestrategieën (met online en offline media). Voor dat laatste is het cruciaal om de (veranderende) rol van het bedrijf als actor in het waardenetwerk te bepalen. Op het niveau van ‘medium’ worden nieuwe vormen van interactie, informatie en communicatie tussen organisaties en consumenten mogelijk (bv. sociale media, apps, VR). Dit wordt versterkt door krachtige middelen voor het monitoren, profileren en segmenteren van consumenten in de digitale mediawereld (bv. datamining, e-CRM, cookies). Ten slotte lijkt aan de kant van de ‘publiek’ de gebruiker te transformeren in een ‘prosumer’, in overeenstemming met de opkomst van sociale media (Web 2.0) en de toegenomen aandacht voor human-centered design en gebruiker gedreven innovatie. De vraag blijft echter hoe valide al deze observaties. Dit vereist een kritische studie vanuit een interdisciplinair perspectief.

De leerstof is opgebouwd uit vijf grote componenten (sociaal-economisch perspectief; mediakanalen en online platforms; marktonderzoek; marketingcommunicatie; consumentenperspectief). De inhoud van elk van deze onderdelen wordt op verschillende manieren gepresenteerd. Het kernmateriaal bestaat uit een aantal kernteksten die worden geanalyseerd, kritisch besproken en gekoppeld aan de digitale marketingpraktijk.

Dit vak bestaat uit 4 grote delen:

 • HOC (o.a. gezamenlijke tekst analyse)
 • Participatie (o.a. deelname online discussieforum rond teksten)
 • Master class (i.e. gastsprekers)
 • Groepsopdracht: paper & debat (i.e. groepstaak)

Let op er is verplichte aanwezigheid voor masterclass & debat (cf. canvas)

 

Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Digital Media Marketing: slides, texts, cases on canvas, Reference list, Learning platform (Canvas)
Bijkomende info

De colleges zijn opgedeeld in zes modules die betrekking hebben op strategische communicatie en marketing door digitale media.

 1. Inleiding: Relevantie en actuele thema's
 2. Sociaal-economisch perspectief: Breder perspectief op veranderende (digitale) marketingindustrieën en rol van adverteerders
 3. Mediakanalen en online platforms: Traditionele en digitale media in veranderende marktstructuren (waarde netwerk)
 4. Marktonderzoek: Data-gedreven en digitale analyse en marketingautomatisering (backoffice)
 5. Marketingcommunicatie: Multiplatform reclamebureaus en mediaplanners (frontoffice)
 6. Consumentenperspectief: veranderend consumentengedrag, empowerment en commodificatie

De exacte volgorde en timing is onder voorbehoud, afhankelijk van de beschikbaarheid van de Master Class-experts. Canvas wordt is het centraal voor communicatie en informatie-uitwisseling met betrekking tot de cursus. Het cursusmateriaal is te vinden op canvas.

Voor meer informatie omtrent de concrete inrichting van het studiedeel: zie Canvas.

Teaching Methods

- Het hoorcollege is een collectief contactmoment waar de docent de leerinhouden behandelt
- Werkcolleges, practica, en oefeningen zijn collectieve en individuele contactmomenten waarop de student onder begeleiding met de leerinhouden aan de slag gaat
- Zelfstudie en externe werkvormen zijn onafhankelijke activiteiten waarin de student zelfstandig aan de slag gaat met het studiemateriaal.

Onderstaande werkvormberekening is indicatief en geeft een aanduiding van de te verwachten studiebelasting per onderdeel.

HOC: 12 uur + WPO : 10 uur

 • intro-les 2 uur
 • 5 HOC  x 2 uur: tekst bespreken en algemene analyse in de klas
 • 5 x 1u debat (deel groepsopdracht)
 • 5 x 1u masterclass discussies

Zelf: 142 uur

 • voorbereiding Groepsopdracht (paper + debat): 44 uur
 • voorbereidingsles, online particpatie, en cursusmateriaal: 40 uur
 • voorbereidingsexamen: 58 uur
Leerresultaten

Algemene competenties

Dit opleidingsonderdeel draagt bij tot de volgende algemene leerresultaten van de master in de communicatiewetenschappen:

 • Studenten tonen diepgaande kennis, inzicht en inzicht binnen het domein van de communicatiewetenschappen en in relatie tot de laatste evoluties en discussies op zowel nationaal als internationaal niveau inzake media, strategische communicatie en marketing.
 • Studenten demonstreren het vermogen om actuele (inter)nationale ontwikkelingen en discussies kritisch te contextualiseren en te evalueren, en zijn in staat zelfstandig inzichten met betrekking tot complexe problemen te verdiepen op basis van een origineel analysekader, waardoor de theoretische basis met betrekking tot media, strategische communicatie wordt uitgebreid en marketing.
 • Studenten tonen een open en constructieve houding met respect voor andere opvattingen en overtuigingen.
 • Studenten staan open voor wetenschappelijke twijfel en maatschappelijk pluralisme. Ze tonen moed, ambitie en doorzettingsvermogen in het in vraag stellen van zowel gevestigde inzichten als alternatieve standpunten.
 • Studenten handelen vanuit een open houding in een cultureel diverse internationale context. Ze reflecteren kritisch op hun eigen (geografische, sociale, culturele, lokale, persoonlijke, …) positie.
 • Studenten demonstreren de vaardigheid om actuele maatschappelijke en wetenschappelijke onderwerpen en theoretische ontwikkelingen op het gebied van media, strategische communicatie en marketing te bespreken en te debatteren. De studenten bespreken vraagstukken op basis van kritische en onderbouwde reflecties en onderzoeksresultaten, onbevooroordeeld en bereid om andere argumenten te erkennen.
 • Studenten tonen ondernemersgeest, verantwoordelijkheid, communicatieve instelling, creativiteit en kunnen plannen, coördineren, begeleiden en adviseren. De verworven vaardigheden stellen de afgestudeerden in staat om zelfstandige, verantwoordelijke, onderzoekende en reflectieve professionals te worden.
 • Studenten kunnen hun standpunt in een heldere en wetenschappelijk onderbouwde argumentatie overbrengen aan verschillende doelgroepen.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Andere bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Combinatie Examen met een wegingsfactor 1 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

  Toelichting: Toelichting: De algemene beoordeling is gebaseerd op de kennis van de leerstof, in combinatie met het begrip en het kunnen toepassen van de verworven kennis. De evaluatie wordt daarvoor opgedeeld in drie examenonderdelen: (1) participatie (op 10% van eindcijfer) (2) groepsopdracht (debat + paper; op 30% van eindcijfer) en (3) mondeling examen (op 60% van eindcijfer. De examenonderdelen (1) participatie en (2) groepsopdracht kunnen niet worden hernomen in tweede zittijd. De deelresultaten voor deze examenonderdelen worden overgedragen naar de tweede zittijd.

Aanvullende info mbt evaluatie

De groepsopdracht is verplicht voor dit vak. Er worden geen vervangopdrachten toegekend.

Je kan enkel slagen voor dit vak door deel te nemen aan zowel het mondeling examen als de groepsopdracht.

Bij deelname aan slechts 1 van deze twee delen krijg je automatisch een afwezig als eindscore.

Bij niet deelname aan het deel participatie krijg je een 0 op dit onderdeel.

 

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Master in de communicatiewetenschappen: media, strategie en marketing
Master in de toegepaste economische wetenschappen: Standaard traject
Educatieve master in de maatschappijwetenschappen: communicatiewetenschappen (90 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de economie: standaard traject (90 ECTS, Etterbeek)