6 ECTS credits
150 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4015445FNW voor werkstudenten in het 1e semester met een gespecialiseerd master niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Dit opleidingsonderdeel is enkel toegankelijk voor werkstudenten.
Onderwijstaal
Nederlands
Onder samenwerkingsakkoord
Onder interuniversitair akkoord mbt. opleiding
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Verantwoordelijke vakgroep
History, Archaeology, Arts, Philosophy and Ethics
Onderwijsteam
Sonja Lavaert (titularis)
Onderdelen en contacturen
26 contacturen Hoorcollege
144 contacturen Zelfstudie en externe werkvormen
Inhoud

In dit college wordt de problematiek en actualiteit van de Verlichting benaderd aan de hand van lectuur, analyse en bespreking van exemplarische bronteksten georganiseerd per college rond een thema. Daarbij wordt gefocust op bronteksten uit de historische Verlichting en hedendaagse interpretaties. De volgende thema’s en auteurs komen aan bod: Wat is Verlichting? (Kant, Mendelssohn, Foucault); Dialectiek van de Verlichting? (Horkheimer & Adorno); Radicale Verlichting (Spinoza, Traité des trois imposteurs); Vrijheid van denken en spreken versus tolerantie (Spinoza, Locke); Vooroordelen (Kant, Jaucourt, D’Holbach); Wonderen (Hume, Spinoza); Het kwaad (Bayle, Leibniz, Kant, Hume); Materialisme, naturalisme en vrijheid (D’Holbach, Diderot); Geschiedenis en vooruitgang (Condorcet, Rousseau). Het college wordt besloten met een open discussie-les Quodlibet die in het teken staat van de thema’s die doorheen de colleges, teksten en besprekingen centraal stonden, met name: Verlichting en democratie – kritiek en mythen van de Verlichting.

Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Bronteksten, kritische artikels, Powerpoints (met audio), e-lesopnames: verplicht, Canvas
Handboek (Aanbevolen) : Vrijheid, gelijkheid, veelheid, Het moderne democratie-denken van Machiavelli tot Spinoza en zijn kring, Sonja Lavaert, VUBPress, 9789057187933, 2020
Bijkomende info

Bronteksten, kritische artikels, Powerpoints met audio, e-lesopnames via Canvas: verplicht.

Sonja Lavaert, Vrijheid, gelijkheid, veelheid. Het moderne democratie-denken van Machiavelli tot Spinoza en zijn kring, Brussel, VUBPress, 2020, ISBN 978 90 5718 793 3: aanbevolen.
 

 

Leerresultaten

Algemene competenties

  • De studenten hebben kennis en inzicht in het historische project van de Verlichting.Ze hebben kennis en inzicht in hedendaagse interpretaties van de Verlichting.
  • De studenten hebben inzicht in specifieke thema's van de verlichting.
  • De studenten kunnen kritisch reflecteren over de betekenis van de Verlichting en er een eigen beargumenteerd standpunt over ontwikkelen. 
  • De studenten kunnen primaire en secundaire wijsgerige teksten betreffende de Verlichting analyseren en evalueren.
  • De studenten kunnen het resultaat van hun analyse op een kritische manier voorstellen en communiceren. 

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
HOC Paper bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie HOC Paper dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Paper met een wegingsfactor 1 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

    Toelichting: Mondeling examen betreffende de stof en de inhoud van de zelfstudie

Aanvullende info mbt evaluatie

Het examen bestaat uit een termpaper.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Master in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen: moraalwetenschappen en humanistiek
Master in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen: wijsbegeerte
Research Master of Philosophy: Standaard traject (enkel aangeboden in het Engels)
Educatieve master in de cultuurwetenschappen: geschiedenis (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de cultuurwetenschappen: kunstwetenschappen en erfgoedstudies (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de cultuurwetenschappen: wijsbegeerte (120 ECTS, Etterbeek)
Educatieve master in de cultuurwetenschappen: moraalwetenschappen en humanistiek (120 ECTS, Etterbeek)