4 ECTS credits
100 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4007975FNR voor alle studenten in het 1e semester met een gespecialiseerd master niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Je hebt 'Industriële microbiologie’ gevolgd, alvorens ‘Industriële biotechnologie inclusief Intellectueel Eigendomsrecht en Industriële Seminaries’ op te nemen.
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetensch.
Verantwoordelijke vakgroep
Bio-ingenieurswetenschappen
Onderwijsteam
Kris Pappaert
Stefan Weckx (titularis)
Onderdelen en contacturen
26 contacturen Hoorcollege
13 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
Inhoud

Deel Industriële Biotechnologie:
 

Na een algemene inleiding tot de industriële biotechnologie wordt dieper ingegaan op de industriële productie van secundaire metabolieten zoals biopolymeren (exopolysachariden, polyhydroxyalkanoaten), single cell oil, biosurfactanten, antibiotica (inclusief het multienzyme thiotemplate mechanisme voor biosynthese, inclusief bacteriocines en lantibiotica), alkaloïden, mycotoxines, gibberellines, enzyminhibitoren, etc. Voorts wordt ingegaan op de productie van industrieel toegepaste enzymen, op enzymtechnologie en op biokatalyse in non-food bedrijven zoals de hout- en papierindustrie, de detergentenindustrie, de textielindustrie, etc. Daarna wordt de biokatalyse in de chemische industrie besproken (fijnchemicaliën, platformmoleculen, groene/duurzame chemie) alsook de productie van biokleurstoffen, aroma's en smaakstoffen en andere bioadditieven en van recombinante eiwitten. Tot slot wordt ingegaan op de productie van bio-energie (biobrandstoffen, bioelectriciteit, etc.).

Deel Intellectuele Eigendomsrechten:

Principes van de bescherming van intellectuele eigendom(het auteursrecht, het octrooirecht, modelrecht, merkenrecht...) en dan met name met de focus op het octrooirecht als juridisch middel voor het beschermen van technologische innovaties.

Er wordt ingegaan op het verwerven van kennis en inzicht in de basisprincipes (registratie, prioriteit, nieuwheid, uitvinderswerkzaamheid, inbreuk...) van Intellectuele Eigendomsrechten en de bronnen die daar aan de basis van liggen. Hierbij is het belangrijk dat men inzicht verwerft in die basisprincipes en op die manier ze in de praktijk kan toepassen.

Daarnaast wordt er ook geleerd om te gaan met octrooidatabanken en het wegwijs maken in de informatie die daarin vervat is en dan met name de verschillende methoden en databanken die (al dan niet vrij) beschikbaar zijn voor het uitvoeren van onderzoeken naar bijvoorbeeld de stand der techniek.


Deel Industriële Seminaries:

Halvedag-uiteenzettingen door gezaghebbende personen uit de industrie en/of overheid in verband met, onder andere, bioethiek, genetisch gemodificeerde organismen (bijvoorbeeld in de landbouw), regel- en wetgeving in het voedingsbeleid, (bio)veiligheid, ...

Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Powerpoint
Handboek (Aanbevolen) : Brock Biology of Microorganisms, M.T. Madigan, J.M. Martinko & J. Parker, 16de, Prentice Hall International, Inc., New Jersey, 9781292404790, 2021
Handboek (Aanbevolen) : Enzymes in Industry, Production and Applications, Wolfgang Aehle, 3de, Wiley-VCH, 9783527316892, 2007
Handboek (Aanbevolen) : Industrial Microbiology, An introduction, M.J. Waits, N.L. Morgan, J.S. Rocky and G. Higton, John Wiley & Sons, Inc., 9780632053070
Handboek (Aanbevolen) : Basic Biotechnology, C. Ratledge and B. Kristiansen, BIB, 9780521549585, 2006
Bijkomende info

Het bijwonen van de Industriële seminaries is verplicht (WPO). Bij afwezigheid zal in overleg met de docent een alternatieve opdracht voorzien worden.

Voor de partims Industriële Biotechnologie en Intellectuele Eigendomsrechten wordt het cursusmateriaal (cursus + powerpoint presentaties) aangeleverd aan de studenten.

Leerresultaten

Algemene competenties

Industriële biotechologische processen bespreken, begrijpen en kunnen analyseren en toepassen.
Intellectuele eigendomsrechten bespreken, begrijpen en kunnen analyseren en toepassen

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Mondeling bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Mondeling dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Industriële Biotechnologie met een wegingsfactor 1 en aldus 50% van het totale eindcijfer.

    Toelichting: Mondeling examen over het kennen en begrijpen van de basisprincipes van industriële biotechnologische processen (1 vraag) en de analyse van een industrieel biotechnologisch proces (1 vraag).
  • Intellectuele Eigendomsrechten met een wegingsfactor 1 en aldus 50% van het totale eindcijfer.

    Toelichting: Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding over (vraag 1) het kennen en begrijpen van de basisbegrippen en basisprincipes van Intellectuele Eigendomsrechten en (vraag 2) het kunnen toepassen van deze basisprincipes in een practisch voorbeeld (case study) dat voor het mondelinge examen beschikbaar wordt gesteld aan de studenten. De puntenverdeling is evenredig voor beide vragen.

Aanvullende info mbt evaluatie

Deel Industriële Biotechnologie:

Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding over het kennen en begrijpen van de basisprincipes van industriële biotechnologische processen (1 vraag) en de analyse van een industrieel biotechnologisch proces (1 vraag).


Deel Intellectuele Eigendomsrechten:

Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding over (vraag 1) het kennen en begrijpen van de basisbegrippen en basisprincipes van Intellectuele Eigendomsrechten en (vraag 2) het kunnen toepassen van deze basisprincipes in een practisch voorbeeld (case study) dat voor het mondelinge examen beschikbaar wordt gesteld aan de studenten. De puntenverdeling is evenredig voor beide vragen.

 

Elk partim heeft een gewicht van 50 % in het eindcijfer op voorwaarde dat het deelcijfer op elk partim minstens 10/20 bedraagt. Indien het deelcijfer op ten minste een van de partims lager is dan 10/20, zal het eindcijfer gelijk zijn aan het laagste deelcijfer. Het deelcijfer van het partim waarvoor de student geslaagd is, wordt overgedragen naar de tweede zittijd. De student kan afstand doen van het deelcijfer voor het partim waarvoor hij geslaagd is, mits hij dit per e-mail meldt aan de titularis uiterlijk op 15 augustus (2e zittijd). Eenmaal de student gemeld heeft afstand te doen van zijn deelcijfer, verliest hij het deelcijfer onherroepelijk.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Master in de bio-ingenieurswetenschappen: cel- en genbiotechnologie: medische biotechnologie
Master in de bio-ingenieurswetenschappen: cel- en genbiotechnologie: moleculaire biotechnologie
Master in de bio-ingenieurswetenschappen: cel- en genbiotechnologie: agrobiotechnologie
Master in de bio-ingenieurswetenschappen: chemie en bioprocestechnologie: voedingsbiotechnologie
Master in de bio-ingenieurswetenschappen: chemie en bioprocestechnologie: chemische biotechnologie
Master in de bio-ingenieurswetenschappen: chemie en bioprocestechnologie: biochemische biotechnologie